O fundacji

Fundacja ALMA jest organizacją non – profit, mającą na celu poprawę jakości życia oraz przeprowadzanie akcji mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym.

Fundacja ALMA, jak każda organizacja non-profit opiera swoją działalność głównie na środkach pozyskanych od ludzi dobrej woli. Jeżeli chciałbyś wesprzeć swoją społeczność lokalną to przekaż nam 1 % podatku dochodowego.

KRS 0000295860

 

Cele statutowe Fundacji:

 1. Promowanie zdrowego stylu życia.
 2. Promowanie przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
 3. Promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki,
 4. Działania na rzecz budowania warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży rozwijanie pasji, talentów, kompetencji kluczowych,
 5. Profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji.
 6. Działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i zapobieganie depresji.
 7. Przeciwdziałanie alienacji i samotności oraz różnym formom wykluczenia społecznego.
 8. Działalność proekologiczna.
 9. Integracja kobiet i działania na rzecz wyrównywania szans.
 10. Podnoszenie świadomości społecznej i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego miasta i regionu.
 13. Działania na rzecz osób długotrwale bezrobotnych oraz aktywizacja środowisk „45 plus”.
 14. Upowszechnianie oraz promocja przedsiębiorczości.
 15. Rozwijanie, nauczanie oraz wdrażanie informatyki.
 16. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji różnych środowisk społecznych i zawodowych.

Formy i zakres działalności statutowej Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej.
 2. Organizację konferencji, warsztatów, kursów, itp.
 3. Organizowanie aukcji, kiermaszy, targów itp.
 4. Organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli, itp.
 6. Organizowanie wycieczek, wczasów i obozów tematycznych, wyjazdów studyjnych.
 7. Prowadzenie ośrodków realizujących cele Fundacji.
 8. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy zgodnie z celami Fundacji.
 9. Współpracę z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji.
 10. Pracę na rzecz środowiska lokalnego.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 12. Prowadzenia biura Fundacji.
 13. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.